เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ศาลจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลจังหวัดนราธิวาส ถนน
ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห